Zaproszenie na szkolenie

26 kwietnia 2012

Lokalne Centrum Informacji Wspomagania
Organizacji Pozarządowych (LCIiWOP) w Janowie Lubelskim
zaprasza przedstawicieli (członków, pracowników) organizacji pozarządowych na szkolenia:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO (organizacji pozarządowej)

Termin szkolenia: 11, 12, 19 maja 2012 r.
Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro
Wykładowca: Tomasz Suprowicz
Ramowy program szkolenia:
1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi.
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – aspekt psychologiczny.
3. Zarządzanie kompetencjami w organizacji.
4. Rekrutacja i selekcja personelu.
5. Budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń
6. Ocenianie pracy personelu – komunikacja w organizacji
7. Rozwój i szkolenie personelu.

II. Zarządzanie finansami NGO

Termin szkolenia: 29, 30 czerwca, 01 lipca 2012 r.
Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro
Wykładowca: Justyna Bartosiewicz
Ramowy program szkolenia:
1. Podstawy prawne prowadzenia działalności w formie fundacji, stowarzyszenia.
2. Typy działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty sektora ekonomii społecznej.
3. Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.
4. Skutki prawne prowadzenia poszczególnych typów działalności.
5. Warunki jakim musi odpowiadać prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.
6. Moment rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym obowiązki.
7. Definicja i elementy strategii finansowej w organizacji pozarządowej.
8. Źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
9. Kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności organizacji.
10. Planowanie budżetu a planowanie przepływów finansowych.
11. Budżet roczny i budżet miesięczny.
12. Ustalenie należności i zobowiązań.
13. Tworzenie i realizacja budżetu finansowego w organizacji pozarządowej.
14. Istota, znaczenie i funkcje rachunkowości.
15. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.
16. Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości.
17. Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych. Dokumenty księgowe.
18. Specyfika rachunkowości działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej.
19. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych.
20. Obowiązki podatkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje oraz zapisy
w LCIiWOP w Janowie Lubelskim (oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju), ul. Zamoyskiego 52, tel. 15  872 52 52, 15 871 75 36, osoba do kontaktu: Grażyna Łysiak

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki