Sekretarz Gminy

6 czerwca 2024

Jan Bartnik

Tel.: +48 15 87-45-830

e-mail: j.bartnik@batorz.gmina.pl

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy:

 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,
 • opracowywanie projektów podziału zadań poszczególnych stanowisk, opracowywanie zakresów czynności, opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i Statutu Gminy, projektów statutów sołectw, współpraca z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w przygotowaniu projektów statutów tych jednostek,
 • prowadzanie spraw związanych z doskonaleniem kadr i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • inicjowanie działań usprawniających organizację, metody i formy pracy w Urzędzie,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd,
 • wdrażanie i nadzorowanie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • nadzór nad prowadzeniem akt osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad prowadzeniem naboru pracowników (przygotowywaniem dokumentacji konkursowej),
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru, koordynacji i kontroli spraw z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, archiwum Urzędu, informatyzacji Urzędu, spraw biurowych Urzędu,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej,
 • udział w procesie przygotowań obronnych państwa oraz w organizacji systemu zarządzania kryzysowego,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów Uchwał Rady, stanowisk Rady i sprawowanie nadzoru nad terminowym przesyłaniem uchwał organom sprawującym nadzór zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zorganizowanie i zapewnienie efektywnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu,
 • spisywanie testamentów, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
 • koordynowanie prac związanych z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz ławników do sądu,
 • współpraca z samodzielnym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i jednostkami organizacyjnymi.