Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „GLOBUS”

4 października 2020

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „GLOBUS” zostało utworzone 26 września 2016 roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Błażku z inicjatywy dyrektora oraz nauczycieli pracujących w szkole. Członkami Stowarzyszenia są dyrektor szkoły, nauczyciele oraz rodzice uczniów. Działalność Stowarzyszenia opiera się na Statucie. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży jak i udzielanie aktywnej pomocy szkole między innymi poprzez promowanie jej działalności i osiągnięć . Stowarzyszenie swoimi działaniami służy przede wszystkim okolicznym mieszkańcom z Błażka, Nowych Moczydeł i Samar.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „GLOBUS” ma za zadanie:

  • wspomagać szkołę w jej działaniach wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
  • zapewniać jej samodzielność ekonomiczną poprzez pozyskiwanie dodatkowych funduszy,
  • promować działalność szkoły i wartości tworzące jej tradycje,
  • krzewić zdrowy styl życia poprzez sport, turystykę i rekreację oraz
  • integrować lokalne środowisko na rzecz rozwoju szkoły.

Dzięki pozyskaniu dofinansowania oraz pracy i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, wyrównano teren przed szkołą i w lipcu 2019 roku utworzono ogrodzony plac zabaw
z elementami siłowni oraz posadzono krzewy ozdobne. Plac zabaw jest dostępny dla całej lokalnej społeczności.

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Jan Pastucha – Prezes,
  • Monika Studzińska – Wiceprezes,
  • Marta Sokół- Skarbnik.

Fotografia: Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.