Stawki opłat i nr rachunku

3 kwietnia 2020

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXV/159/2022 Rady Gminy Batorz z dnia 26 stycznia 2022 r. ustalone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, w wysokości (opłata na jednego mieszkańca):

  • Nieruchomość zamieszkuje od 1-3 osób:

– 18,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

 -16,00 zł. – z kompostownikiem

  • Nieruchomość zamieszkuje od 4-6 osób:

– 16,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

– 14,00 zł. miesięcznie – z kompostownikiem

  • Nieruchomość zamieszkuje od 7-8 osób:

– 15,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

– 13,00 zł. miesięcznie – z kompostownikiem

  • Nieruchomość zamieszkuje 9 i więcej osób:

– 12,00 zł. miesięcznie – bez kompostownika

– 10,00 zł. miesięcznie – z kompostownikiem

Zwolnienie za kompostownik wynosi 2 zł.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie przestrzega obowiązku segregacji odpadów wynosi 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Nowe stawki wchodzą z dniem 1.03.2022 r.

Nr rachunku do uiszczania opłat za odpady:  44 8717 1110 2008 8000 3838 0030.


ROK POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU – ODPADY KOMUNALNE :PAPIER, METAL, TWORZYWO SZTUCZNE, SZKŁO (%) POZIOM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO URZYCIA I ODZYSKU- INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (%) POZION OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI(%)
2012 4 0 5,2
2013 6,89 0 12,41
2014 14,1 0 0,5
2015 26,3 0 7,3
2016 25,98 100 9,08
2017 24,38 100 10,83
2018 33,51 100 2,96
2019 23,06 100 5,14
2020 22,99 72,95 1,27
2021 16,07 0 0,40
2022
24,85
0
5,15

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odpadów z naszej gminy, w tym: odpadów segregowanych, odpadów niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOLAND POLSKA S.A. ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik.

Dodatkowo pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego  przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania są przekazywane na: EKOLAND POLSKA S.A. Składowisko Odpadów „Piaski”, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych „PSZOK” prowadzony przez Gminę Batorz.

Znajduje się on pod adresem – Batorz Pierwszy 51F, 23-320 Batorz (baza byłej Spółki Spółdzielni Kółek Rolniczych).

Świadczy usługi w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 8:00 do 12:00.

Przyjmuje on odpady: metale, papier i tektura, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady medyczne w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane i remontowe.

Usługa nieodpłatna dla mieszkańców gminy.


Punkt zbierania odpadów po rolniczych:

  • PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, tel: 691122387 – odpłatny odbiór odpadów po rolniczych typu- folie po sianokiszonce, worki po nawozach, worki typu big – bag (nie odbiera foli czarnej i czarno -białej). Odbiór po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
  • Eko – Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (nie zanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolniczych,

Punkt skupu opon:

  • P.W. Skoczylas, Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691370360.