Skarbnik

6 czerwca 2024

Emilia Skrzypek

   Tel.: +48 15 87-45-121

   e-mail: eskrzypek@batorz.gmina.pl

 

Skarbnik jest Głównym Księgowym Budżetu. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 • organizowanie i wykonywanie obsługi budżetu Gminy,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów,
 • kontrasygnata dokumentów, na podstawie których Gmina zaciąga zobowiązania stanowiące podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 • opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy,
 • sporządzanie rocznych projektów budżetu Gminy i przedkładanie ich w obowiązującym trybie do uchwalenia,
 • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy,
 • kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmiany oraz prowadzenie sprawozdawczości i analiz,
 • kontrolowanie prawidłowości dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz Zarządzeń Wójta, dotyczących budżetu Gminy,
 • opracowywanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do RIO i Rady celem uzyskania opinii,
 • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji wójtowi i radzie gminy,
 • wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy ds. księgowości budżetowej, księgowości, księgowości podatkowej, wymiaru podatku oraz gospodarki wodnej i rozliczeń VAT,
 • nadzorowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Referatu Planowania i Finansów.