Przewodniczący Rady

14 listopada 2017

p. Ryszard Dziewa

Tel.: +48 15 874-51-34

e-mail: r.dziewa@batorz.gmina.pl

 

Obowiązki i uprawnienia:

Przewodniczy Radzie Gminy – zadaniem przewodniczącego rady gminy jest organizowanie pracy rady gminy oraz prowadzenie obrad rady. Jego obowiązki wynikają z art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a doprecyzowane powinny zostać w statucie gminy – w części określającej organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady.

Do zadań przewodniczącego rady gminy należy przede wszystkim zwoływanie sesji (w tym sesji nadzwyczajnych), ustalanie porządku obrad, zawiadamianie radnych i mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad sesji rady, zapraszanie na sesję gości.

Powinien on także czuwać nad tym, aby projekty uchwał zostały przedłożone odpowiednim komisjom rady i to w takim terminie, by komisje mogły odnieść się do ich treści, wydając stosowne opinie. Przewodniczący otwiera i zamyka obrady organu stanowiącego, stwierdza ich prawomocność, udziela głosu radnym i innym osobom uczestniczącym w sesji, przeprowadza głosowania, przyjmuje interpelacje, zapytania i wnioski formalne radnych, wreszcie podpisuje podjęte uchwały, ręcząc w ten sposób, że odzwierciedlają one wolę rady.

Przewodniczący odpowiada również za korespondencję prowadzoną przez radę, przy czym jej prowadzenie wymaga współpracy z biurem rady, do zadań którego należy obsługa administracyjno-organizacyjna prac tego organu.