Ochrona Danych Osobowych

1 czerwca 2024

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej – obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz, tel. 15 874 58 19, e-mail: batorz@ops.pl lub przez skrytkę e-PUAP /ops_batorz/SkrytkaESP

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Magda Dec-Borkowska. Kontakt: iod@zeto.lublin.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2.lit. b RODO;
b) o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby – 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2.lit. c RODO.

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki

6. Społecznej oraz w szczególnych przypadkach organom sanitarnym.

a) dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;
b) dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania;
c) dla przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych;
d) dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) do dostępu do swoich danych;

b) do sprostowania swoich danych;

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:

e) do wniesienia sprzeciwu.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Właściwe przepisy pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator.