Wójt Gminy

6 czerwca 2024

Krzysztof Baran

Tel.: +48 15 874-51-38

e-mail: kbaran@batorz.gmina.pl

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i
  kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. okresowe zwoływania narad z pracownikami oraz kierownikami gminnych jednostek
  organizacyjnych w miarę potrzeb,
 5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 6. upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji
  administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do
  podejmowania tych czynności,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych i
  kierowników jednostek gminnych upoważnionych do wydawania w jego imieniu decyzji
  administracyjnych,
 10. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta poprzez przepisy prawa oraz
  uchwały Rady Gminy,
 11. zatwierdzanie zakresów czynności Zastępcy, Sekretarza – Kierownika Referatu
  Organizacyjnego, Skarbnika – Kierownika Referatu Planowania i Finansów, Kierownika
  Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz
  samodzielnych stanowisk będących pod bezpośrednim nadzorem Wójta,
 12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 13. kierowanie obroną cywilną Gminy,
 14. składanie Radzie okresowych sprawozdań z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym,
 15. przyjmowanie obywateli w ramach skarg i wniosków,
 16. opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie
  pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 17. zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 18. organizacja i kierowanie procesem przygotowań obronnych państwa,
 19. organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych,
 20. wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi
  przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy,
 21. nadzór nad Referatami sprawuje Wójt, przy pomocy Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika i
  Kierowników Referatów,