Zakres zadań na stanowisku

24 października 2018

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Realizacja zadań gminy w zakresie:
1. Ewidencji ludności:
– prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w systemie informatycznym w formie
rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
– aktualizowanie ewidencji ludności w aplikacji ŹRÓDŁO,
– dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL, identyfikujących tożsamość oraz status administracyjny osób fizycznych,
– opracowywanie decyzji administracyjnych rozstrzygających o zameldowaniu, wymeldowaniu, anulowaniu zameldowania lub wymeldowania,
– występowanie do właściwego ministra o nadanie numeru PESEL,
– wydawanie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych danych dot. tej osoby,
– udostępnianie ze zbiorów meldunkowych danych innym podmiotom uprawnionym, wymienionym w ustawie o ewidencji ludności,
– przekazywanie aktualnych danych wojskowym komendom uzupełnień dot. obowiązku wojskowego,
– przekazywanie do szkół aktualnych danych dot. obowiązku szkolnego,
– sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego dot. ludności zameldowanej na pobyt czasowy.
2. Dowodów osobistych:
– przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, rejestracja wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym oraz wydawanie dowodów osobistych,
– przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja oraz wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego i informowanie wystawcy dowodu osobistego o jego unieważnieniu w związku z wydaniem nowego dowodu,
– aktualizowanie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz Lokalnej Bazy Danych w aplikacji ŹRÓDŁO w zakresie serii i numeru dowodu osobistego.
3. Prowadzenia stałego rejestru wyborców:
– prowadzenie stałego rejestru wyborców w systemie informatycznym,
– opracowywanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców obywateli polskich i obywateli państw członkowskich UE,
– wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach i referendach,
– sporządzanie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do rad gmin, powiatów
i Sejmiku Województwa oraz osób uprawnionych do udziału w referendach ogólnokrajowych,
– sporządzanie i przekazywanie organom wyborczym informacji o stanie rejestru wyborców oraz informacji dot. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki