Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2014/2015

2 września 2014

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu informuje, że zbliża się termin składania wniosków na stypendium szkolne dla uczniów. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie przekraczających kryterium dochodowego, wynoszącego miesięcznie 456 zł na osobę, szczególnie z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub alkoholizm. Wnioski wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami dokumentującymi dochód za miesiąc sierpień należy składać w terminie do 15 września. W przypadku zasiłków losowych w terminie do 2 miesięcy od zdarzenia. Szczegółowe informacje i druki do pobrania są dostępne na stronie internetowej gminy Batorz oraz w GZOS (pokój nr 8).

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia jeżeli uczniom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:, bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

– Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
– Zasiłek szkolny – świadczenie jednorazowe, przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne i jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy jako: 

– refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków,
– pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
– pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
Istnieje możliwość przyznania stypendium szkolnego w kilku formach jednocześnie.
Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez stypendia szkolne:
1. Przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza).
3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia).
4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego).
5. Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu.
6. Opłaty: czesnego, za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych, za wycieczki turystyczno-krajoznawcze, za wyjścia do kin i teatrów, za wyjazdy do „zielonej szkoły”, za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie, związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:
1. Okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny.
2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne).
3. Rower dla ucznia szkoły „zwykłej” – nie sportowej.
4. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta.
5. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów, wyżywienie w szkole.

Chcąc uzyskać stypendium szkolne, należy wypełnić wniosek, który może złożyć:

– rodzic – w wypadku ucznia niepełnoletniego,
– pełnoletni uczeń- bądź jego rodzic jeżeli uczeń udzieli stosownego pełnomocnictwa
Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie:
– o wysokości dochodu ze wskazaniem kwot brutto i netto oraz pozostałych składników wynagrodzenia, w przypadku osób bezrobotnych
– informacja o statusie osoby bezrobotnej (w przypadku pełnoletnich osób uczących się – informacja o nauce w systemie dziennym),
– o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych lub ich niepobieraniu,
– o wysokości pobieranych świadczeń z pomocy społecznej lub ich niepobieraniu,
– o otrzymywanych stypendiach (nie dotyczy stypendiów szkolnych),
– potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów,
– oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej,
– oświadczenie o pomocy pieniężnej uzyskiwanej od szerzej rozumianej rodziny
– dokumenty dotyczące innych dochodów.
Wymienione dokumenty obowiązują za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania sie o stypendium szkolne nie może przekraczać 456 zł.
Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące oraz udokumentować dochód każdego pełnoletniego członka rodziny.

W przypadku stypendiów szkolnych wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku zasiłków losowych – w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie wskazujące o zaistnieniu zdarzenia losowego.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie świadczeń

Na podstawie art. 90o ust. 1-2 i 4-5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny oraz ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 3-13
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
– Uchwała nr XXXI/218/06 Rady Gminy Batorz z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Batorz(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2006 r. Nr 200, poz. 3165)

 

Załączniki: 

Oświadczenie o dochodzie

Wniosek o przyznanie stupendium

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki