Ogłoszenie ws. rzeczoznawców

8 lipca 2024

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BATORZ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) Wójt Gminy Batorz informuje o przyjmowaniu wniosków o powołanie na rzeczoznawcę ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu.

Zainteresowane osoby mogą skladać wnioski w Sekretariacie Urzędu Gminy Batorz w terminie do 26 lipca 2024 roku.

Zgodnie z § 2, pkt 1. i 2 w/w rozporządzenia Rzeczoznawcę Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) powołuje spośród osób, które:

 1. posiadają wyksztłcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

 • posiadają co najmniej wyksztłcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • adres do korespondencji

 • informacje o wykształceniu.

Do wniosku, o którym mowa, dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę

 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym — jeżeli jest wymagany

 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi — jeśli jest wymagane.

Kandydatów mogą zgłaszać również:

 1. sołtys,
 2.  izba rolnicza,
 3. związek zawodowy rolników,
 4. organizacja społeczno – zawodowa rolników, 
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

            Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

            Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany przez rzeczoznawcę, albo w formie gotówkowej – w kasie powiatowego inspektoratu weterynarii.

Wnioski należy składać do 26.07.2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Batorzu

Druki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki