Kapitał ludzkości

Wójt Gminy Batorz ogłasza otwarty konkurs ofert…

4 maja 2012

 kapital ludzkosci nssue eurpejski fundusz spoleczny

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536)

WÓJT GMINY BATORZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE W 2012 ROKU ZADANIA:

„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 10 osób do Klubu Integracji Społecznej”.

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, pozyskanych w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu projektu systemowego o nazwie własnej „ Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2012 wynoszą: (10 osób x 3 500 zł.)
Adresaci zadania:
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które statutowo prowadzą Klub Integracji Społecznej (zgodnie z art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym)
Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) – (art. 25 ustawy)
 2. Ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01 stycznia 2011r.: „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” ( punkt 5.2, lit. 1b)
 5. Wytyczne w zakresie współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z Klubami Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1
 6. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 7. Dotacje zostaną przekazane podmiotom, których oferty będą kompletne pod względem formalnym oraz uzyskają najwyższą ilość punktów w toku oceny merytorycznej, a ich wartość nie przekroczy kwoty przeznaczonej w budżecie projektu systemowego na to zadanie.
 8. Ocena merytoryczna zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z kart oceny członków komisji konkursowej, maksymalna ocena oferty do uzyskania to 20 punktów, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną stanowi punktacja, co najmniej 12 punktów.
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.
 2. Podstawą realizacji jest umowa określająca rodzaj, czas i miejsce realizacji zadania.
 3. Oferent, który zawrze umowę na realizację zadania zobowiązany jest wykonać zadanie rzetelnie i na zasadach zawartych w umowie i jej załącznikach.
 4. Zadania będą realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, o ile są wymagane do realizacji zadania.

Termin i miejsce składania ofert oraz ich otwarcia:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, pok.6, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 – 15, tel. 15 87-45-819, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2012 r., godz. 10.00.
 2. W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu.
 3. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w siedzibie OPS w Batorzu, w dniu 28 maja 2012 r., o godz. 10.15.
 4. Oferta powinna spełniać następujące warunki formalne:
 5. – powinna być złożona na wzorze oferty określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: pełna nazwa zadania zgodna z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa oraz nazwa podmiotu składającego ofertę.
  – do oferty powinny być dołączone:
  a)aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,
  b)aktualny odpis statutu,
  c)oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,

  W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.

 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.
 7. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Batorz.
 8. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Batorz.
 9. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Batorz oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Batorz.

Wójt Gminy Batorz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert i zmiany wysokości dotacji z podaniem powodu swojej decyzji oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie będą odrzucane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert.

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

 1. Cel zadania wskazany w ofercie odpowiada na cele zawarte w ogłoszeniu o konkursie (1-3 pkt.).
 2. Szczegółowy opis zadania (w tym ocena jakości zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie) jakość merytoryczna zadania (1-5 pkt.).
 3. Harmonogram realizacji zadania (w tym ocena możliwości realizacji zadania) (1-3 pkt.).
 4. Zakładane rezultaty realizacji zadania (1-4 pkt.).
 5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze (w tym ocena realizacji zadań publicznych zleconych w latach poprzednich oraz sposób rozliczenia przekazanych środków) (1-5 pkt.)

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, pokój 6, lub telefonicznie 15 8745-819 .

Dokumenty do pobrania:
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wytyczne w zakresie współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z Klubami Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1

 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Zasady …

Wytyczne …

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej


Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki