Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 LGD „Leśny Krąg”.

27 czerwca 2023

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 została przygotowana przez LGD „Leśny Krąg” według metody partycypacyjno-eksperckiej, czyli uspołecznionej, w której równoważne jest doświadczenie eksperta oraz wiedza i potencjał społeczności lokalnej.

W tworzeniu LSR dla obszaru LGD „Leśny Krąg” aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup interesu (sektor publiczny, społeczny oraz przedstawiciele interesu gospodarczego). Opracowania dokonano aktywnymi metodami planowania strategicznego z udziałem lokalnej społeczności. Bazą do opracowania były dotychczasowe strategie, badania ankietowe, warsztaty i konsultacje społeczne w gminach. Zainteresowane strony angażowane były w opracowanie LSR począwszy od oceny potrzeb, poprzez identyfikację szans i zagrożeń oraz wyznaczenie celów. Pozwoliło to na osiągnięcie najwyższego poziomu udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji w sprawie zawartości treściowej LSR.

Konsultacje społeczne i analiza SWOT umożliwiły sformułowanie i opis celów priorytetowych (obszarów tematycznych) i przedsięwzięć oraz uzasadnienie:

 • Cel priorytetowy 1. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego i innowacji na obszarze LGD.

  • Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości (szkolenia.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację szkoleń dla mieszkańców, przedsiębiorców, których celem jest przygotowanie merytoryczne do uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach LSR obejmujących tworzenie i rozwój pozarolniczych działalności gospodarczych. Nowością jest wsparcie rolników oraz ich rodzin w zakresie pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych.

  • Przedsięwzięcie 1.2 Tworzenie nowych i rozwój istniejących pozarolniczych działalności gospodarczych – tworzenie/rozwijanie/innowacje.

Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia poziomu wykorzystania lokalnych potencjałów do rozwoju lokalnej gospodarki. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wsparcie w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zakres interwencji ograniczony został do działalności gospodarczej zgodnej z celem priorytetowym i obejmuje dwa elementy: gospodarkę czasu wolnego (związaną m.in. z turystyką, rekreacją, odpoczynkiem, rozrywką i spędzaniem czasu wolnego; usługi i produkcja związana np. z bazą noclegową, żywieniową, towarzyszącą, usługi organizatorskie, rekreacyjne, turystyczne, itd.) oraz gospodarkę zieloną (pozwalającą na zachowanie walorów przyrodniczych obszaru, ochronę bioróżnorodności).

  • Przedsięwzięcie 1.3 Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (agroturystyka, zagrody edukacyjne. Istotnym działaniem jest rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych, jak też otwarcie na innowacje. Wsparcie obejmować będzie np. budowę, przebudowę, adaptację, modernizację budynków/pomieszczeń/zakup wyposażenia/maszyn/urządzeń, oraz infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. W ramach kryteriów wyboru premiowane będzie tworzenie nowych miejsc pracy, w tym zatrudnienie osób z grup o szczególnym zaznaczeniu dla LSR (grup w niekorzystnej sytuacji), realizacja operacji zapewniających racjonalne gospodarowanie zasobami lub zrównoważony rozwój środowiska.

  • Przedsięwzięcie 1.4. Kreowanie innowacji – Smart Village.

Wśród zdiagnozowanych problemów znajduje się mała innowacyjność i niski stopień kreatywności mieszkańców. Przełomem i zarazem wyzwaniami w tej kwestii może być idea Smart Village – koncepcja inteligentnej wsi zakładającej animowanie lokalnej społeczności do poszukiwania innowacji wpływających na podniesienie jakości życia, polepszenia standardu usług publicznych czy wykorzystania zasobów.

 • Cel priorytetowy 2. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój kulturowy, turystyczny i przyrodniczy obszaru LGD.

  • Przedsięwzięcie 2.1 Aktywizacja ludzi młodych (granty).

Koniecznym jest włączenie młodzieży w lokalną aktywność poprzez rozwój działań na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego, zaangażowanie młodzieży w życie publiczne. W procesie konsultacji wyłoniono główne kierunki działań na rzecz osób młodych (do 25 r.ż.) jakimi są: wsparcie działań zwiększających tożsamość z obszarem w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego (m.in. organizacja warsztatów, konkursów) oraz wsparcie działań zwiększających usługi rekreacyjne związane z aktywnym spędzaniem czasu wolnego, jak też wsparcie działań zwiększających świadomość ekologiczną ludzi młodych. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zachowanie i pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa lokalnego, więzi międzypokoleniowej, starych zawodów, rzemiosła, jak też kreowania współczesnej oferty opartej o dostępną infrastrukturę. Wpłynie także na podniesienie poziomu życia mieszkańców obszaru oraz przyczyni się do wzmocnienia i promocji jego atrakcyjności.

  • Przedsięwzięcie 2.2 Partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby.

Zakres przedsięwzięcia zakłada inicjowanie, pobudzanie, poszukiwanie i kojarzenie do współpracy partnerów zarówno z obszaru LSR, jak również spoza obszaru LSR.

  • Przedsięwzięcie 2.3 Poprawa dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Inwestowanie w różnego rodzaju obiekty turystyczne stanowi istotny czynnik dla rozwoju turystyki, która obok rolnictwa, stanowi najbardziej rozwijający się sektor gospodarki na terenie LGD. W trakcie prac nad LSR wyklarował się pomysł rozwoju infrastruktury zaspokajającej jednocześnie potrzeby i oczekiwania współczesnych turystów (np. aktywna turystyka weekendowa, interakcja z przyrodą, naturą) oraz podnoszącej poziom życia mieszkańców obszaru. Wśród działań proponowanych do realizacji, mieszkańcy wskazywali potrzebę wybudowania/przebudowania/wyposażenia/ modernizacji obiektów ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, małej infrastruktury publicznej służącej poprawie atrakcyjności turystycznej oraz życia na obszarach wiejskich (boiska, place zabaw), a także w zakresie infrastruktury służącej szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa historyczno-kulturowego. Realizacja przedsięwzięć pozwoli na rozwój oferty turystycznej obszaru LGD zakładającą aktywność poznawczą, interakcje z otoczeniem i kreatywne spędzania czasu wolnego przez zainteresowane osoby.

  • Przedsięwzięcie 2.4 Działania administracyjno-informacyjne prowadzone przez biuro LGD.

Zakres obejmuje realizację działań administracyjno-informacyjnych prowadzonych przez biuro LGD, w tym: Szkolenia dla pracowników i organów LGD zaangażowanych w realizację LSR; Prowadzenie doradztwa dla Beneficjentów; Organizacja spotkań informacyjnych i konsultacyjnych; Działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją LSR (ogłoszenia w mediach, gazeta, ulotki) i zgodne z Planem komunikacji.

 • Cel priorytetowy 3. Aktywizacja i integracja społeczna seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

  • Przedsięwzięcie 3.1 Aktywizacja seniorów (granty). Ważne jest podjęcie działań, zwłaszcza przez organizacje społeczne, pozwalających osobom starszym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim. Zapewniają one ciekawe i adekwatne do potrzeb seniorów formy ich aktywizacji. Wdrożone zostaną działania stanowiące odpowiedź na konkretne zdefiniowane problemy, tj. wykluczenie cyfrowe seniorów (budowanie kompetencji cyfrowych seniorów, bezpieczeństwo w sieci, e-usługi) oraz działania promocyjne i aktywizacyjne, których celem jest wspieranie utrzymania jak najdłużej sprawności życiowej seniorów (m.in. wsparcie działań w zakresie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej seniorów (60+), promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia).

  • Przedsięwzięcie 3.2 Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej (dostosowanie obiektów i wyposażenie dla niepełnosprawnych). Problemem obszaru LGD jest niewystarczający poziom dostępności przestrzeni publicznej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zaproponowano przedsięwzięcia na rzecz dostosowania przestrzeni publicznej (obiekty infrastrukturalne oraz różnego rodzaju usługi publiczne świadczone w interesie ogólnym) do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Istotny jest dostęp do informacji z wykorzystaniem usług o charakterze elektronicznym. Ważne będzie doposażenie obiektów publicznych w celu zapewnienia pełnej dostępności oferowanych usług oraz zadbanie, aby przestrzeń, budynki i obiekty publiczne w obrębie obszaru LSR, były dostępne dla każdego, bez względu na jego sprawność psycho-fizyczną. Zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację operacji wspierających zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej przez działania poprawy jakości infrastruktury i zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu.

  • Przedsięwzięcie 3.3 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców oraz integracja międzypokoleniowa i osób z niepełnosprawnościami. Poprzez organizację różnego rodzaju imprez aktywizujących nastąpi aktywizacja i włączenie społeczne grup będących w szczególnej sytuacji na obszarze LGD. Zakres przedsięwzięcia ukierunkowany został na organizowanie i rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację społeczną zachęcanie mieszkańców do udziału w lokalnych inicjatywach, udostępnianie ważnych dla rozwoju społeczności informacji. Budowanie przestrzeni do spotkań i działań międzypokoleniowych, kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, jako aktywnych, dążących do doskonalenia swoich umiejętności, przy udziale administracji publicznej, sektora prywatnego i NGO, wpłynie na przełamywanie negatywnych stereotypów związanych z fizycznymi aspektami starzenia się oraz będzie zapobiegać samotności i wykluczeniu osób starszych.

 

Cele działań komunikacyjnych. Celem strategicznym w strategii komunikacji opracowanej przez LGD „Leśny Krąg” jest zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku naszej LGD, będącej realizatorem LSR 2023-2029 i stosującej w tej realizacji podejście LEADER. Takie podejście do konstrukcji strategii komunikacji sprawia, iż pośrednio realizowane są także cele zawarte we Wspólnych Ramach Strategicznych i Strategii Rozwoju Kraju do 2030r. Takie podejście służy też maksymalnemu i efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Wykorzystamy takie rodzaje działań i środków komunikacji jak: kampanie informacyjne, materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, seminaria konferencje i spotkania informacyjno-konsultacyjne, okazjonalne imprezy masowe, portale internetowe.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z całym dokumentem, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki