Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

1 lutego 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu ogłasza nabór do udziału w  resortowym  Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, dofinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 72 522, 00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Planuje się objęcie  Programem osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu: poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, stymulowanie do podejmowania przez nich wszelkiego rodzaju aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu tychże osób.

Asystent może pomóc w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane, skorzystaniem z usług asystenta  zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia:

  1. Karty zgłoszenia do programu;
  2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;
  3. Klauzuli informacyjnej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

Szczegółowych   informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, tel. 15 8745819, e-mail: Batorz@ops.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki