wyprawka

Wyprawka szkolna 2015/2016

21 sierpnia 2015

wyprawka WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla:
1.    uczniów klas III szkoły podstawowej
2.    uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas III, V, VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum:

•    słabowidzących

•    niesłyszących,
•    słabosłyszacych,
•    z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
•    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
•    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
•    uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
•    nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
•    przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tych przypadkach nie może przekroczyć 5% ogólnej liczny uczniów z klas III SP
•    występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, który należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 7 września 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas III, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy.
Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:
Dla uczniów klas III  –  225 zł
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • do klasy III szkoły podstawowej    225 zł
  • do klasy V i VI szkoły podstawowej    325 zł
  • do klasy II i III gimnazjum    350 zł

Poniżej zamieszczany do pobrania wniosek

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki