Wykaz telefonów

20 czerwca 2017

Nr tel. wewn.
Wójt Gminy
12
Sekretarz Gminy 14

*** Referat Finansowo-Podatkowy***
Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu 17
Stan. ds wymiaru podatków, opłat lokalnych i księgowości podatkowej
20
Stan. ds rozliczeń pracowników, archiwum 15
Stan. ds obsługi kasowej 15
Stan. ds księgowości budżetowej 19
Stan. ds.opłat, windykacji i kontroli finansowej jednostek 19
Stan. ds księgowości oświatowej 25

***Urząd Stanu Cywilnego***
Zastępca Kierownika USC 18

***Samodzielne stanowiska***
Stan. ds ewidencji ludności i dowodów osobistych
26
Stan. ds oświatowych 25
Stan. ds kadr i spraw bhp 23
Stan. ds wojskowych, obrony cywilnej, obsługi Rady Gminy 23
Stan. ds ewidencji działalności gosp., ochrony zdrowia i pożarnictwa 16
Stan. ds gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym 22
Stan. ds rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska 21
Stan. ds promocji gminy i zamówień publicznych 27
Stan. ds budownictwa i inwestycji gminnych 28