Wójt Gminy Batorz

Wójt Gminy

10 listopada 2011

Wójt Gminy Batorz

mgr Henryk Michałek

Tel.: +48 15 874-51-38

e-mail: h.michalek@batorz.gmina.pl

 
Obowiązki i uprawnienia:

Kieruje pracą Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi. Wójt Gminy wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym, statutu gminy oraz innych przepisów określających status Kompetencje i zadania wójta:

 • jest Kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy,
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
 • przedkłada Radzie Gminy projekty uchwał,
 • składa Radzie Gminy sprawozdania z realizacji uchwał rady,
 • składa Radzie Gminy informacje z pracy w okresie międzysesyjnym,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • upoważnia pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • przedkłada Wojewodzie I Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały Rady Gminy,
 • jest Szefem Obrony Cywilnej,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sekretarza i skarbnika gminy.

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki