Szczegółowa klauzula informacyjna – transport do punktu szczepień

21 stycznia 2021

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Batorz, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz, kontakt: tel. 15 874 51 34, email: sekretariat@batorz.gmina.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z organizacją przez gminy transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)-w zakresie danych zwykłej kategorii,

b) zgoda osoby, której dane dotyczą ( art. 9 ust. 2 lit b) RODO)- w zakresie danych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia.

5. Podanie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności, daty urodzenia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.

6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu zakończenia realizacji usługi transportu, a następnie przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną.

8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

a) do dostępu,

b) do sprostowania,

c) do ograniczenia przetwarzania,

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:

e) do usunięcia danych,

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

11. Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia, tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.

 

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki