Szczegółowa klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

15 maja 2020

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz, tel. 15 874 51 41, mail: gzos.batorz@pro.onet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – awans zawodowy nauczycieli – 10 lat.
 6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym członkom komisji egzaminacyjnej, właściwemu Kuratorium Oświaty, właściwemu związkowi zawodowemu (tylko w przypadku wnioskowania przez nauczyciela) oraz Systemowi Informacji Oświatowej.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych: a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało niepodjęciem postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 15 kwietna 2011 r. o systemie informacji oświatowej

 

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki