Świadczenie Ratownicze dla Strażaków

11 lutego 2022

Instrukcja pomocnicza dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych

Uwaga: w celu skrócenia ścieżki składania wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego komendanci powiatowi/miejscy PSP informują OSP i właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), czy przed wejściem w życie ustawy, była prowadzona ewidencja udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych, a jeżeli tak, to za jaki okres.

1. Za okres nieudokumentowany przez Państwową Straż Pożarną*, członek OSP zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia 3 świadków (spełniających wymogi art. 50 ust 4 i 5) wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych (przykładowy wzór oświadczenia – załącznik do instrukcji)
2. Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia.
3. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, członek OSP dołącza oryginały potwierdzonych oświadczeń do wniosku (załącznik do rozporządzenia MSWIA z dnia ….) składanego do właściwego komendanta powiatowego/ miejskiego PSP.
4. Komendant powiatowy/miejski PSP rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego jednocześnie zatwierdza załączone oświadczenia świadków (art. 50 ust. 6).
5. Organ przyznający (właściwy komendant powiatowy/miejski PSP) przyznaje świadczenie ratownicze od miesiąca złożenia wniosku.
6. Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia jej w życie, spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

* – do wniosku nie dołącza się załączników w postaci pisemnych oświadczeń 3 świadków, w przypadku gdy Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (art. 50 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych).

 

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki