stypendium

Stypendia szkolne 2015/2016

21 sierpnia 2015

stypendiumGminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z zaświadczeniami bądź oświadczeniami dokumentującymi dochód za miesiąc sierpień, należy składać w terminie do 15 września w GZOS (pokój nr 8).

 

• Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, w przypadku gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej aktualnie 456 zł netto, zmiany kryterium dochodowego wchodzą w życie z dniem 1 października 2015. Kryterium dochodowe po zmianach będzie wynosić 514 zł, a dochód z 1 ha przeliczeniowego- 288 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad przyznawania pomocy materialnej dla uczniów oraz wnioski można uzyskać w GZOS. tel. 158745141

Poniżej zamieszczany do pobrania wniosek oraz oświadczenie

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki