REAGUJ NA PRZEMOC

10 kwietnia 2014

REAGUJ  NA  PRZEMOC

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Batorz Nr 2/I/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności  przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przemoc domowa – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody.

Formy przemocy:

Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.
Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

Cykle przemocy w rodzinie

Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem który ma tendencję do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc- narasta.  Badania wykazały, że osoby doznające przemocy,  przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu przemocy.

1. Faza narastania napięcia

Początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia oraz nasilające się sytuacje konfliktowe. Osoba stosująca przemoc jest stale poirytowana, napięta, często robi awantury z byle powodu, prowokuje kłótnie. Reakcjami ofiar przemocy na taką sytuację w domu jest najczęściej uspokajanie atmosfery, spełnianie wszelkich zachcianek, przepraszanie sprawcy „na wszelki wypadek”.

2. Faza gwałtownej przemocy

W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna, wpada w szał. Eksplozję wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej przemocy mogą być różne – podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, poronienie, śmierć. Najczęściej w tej fazie ofiary decydują się  wezwać policji lub szukać pomocy gdzie indziej.
Po zakończeniu wybuchu przemocy, ofiara jest w stanie szoku. Nie może uwierzyć, że to się na prawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie. Jest oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność.

3. Faza miodowego miesiąca

To faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca szczerze żałuje tego, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, że to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie zdarzy.
Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku znajomości. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się swoimi przeżyciami, obiecuje, że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę spędza z nią czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił i że przemoc była jedynie incydentem.
Faza miodowego miesiąca przemijają. Po jakimś czasie napięcie znowu powraca i cały cykl przemocy powtarza się. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, ze przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza. Cykliczność przemocy sprawia, że ofiarom trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy

Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Batorz Pierwszy 52A

23-320 Batorz

15 8745819
2. Posterunek Policji w Godziszowie

Godziszów Trzeci 123a

23-302 Godziszów

15 8710281
3. Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
ul. Zamoyskiego 37
23-300 Janów Lubelski
15 8723345
4.

Punkt Konsultacyjny

dla Rodzin ,,Humanus”

ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
15 8142251
5. Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

(dawny hotel pielęgniarek pok.110)

15 8724611


Niebieska linia – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

801-120-002 

Telefon Niebieska LINIA to ogólnopolska infolinia dla:

 • osób doznających przemocy w rodzinie,
 • osób stosujących przemoc wobec bliskich, 
 • świadków przemocy domowej.

Zadaniem telefonu Niebieska LINIA jest:

 • udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
 • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 • edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci, 
 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
 • kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
 • przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki