Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start”

13 czerwca 2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019 roku szkolnego 2019/2020,  podobnie jak w ubiegłym roku będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
  2. osobom uczącym się – raz w roku,

na dzieci uczące się w:  szkole podstawowej,  dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,  szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,  młodzieżowym ośrodek socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga: świadczenie  „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Szczegółowe informacje na temat ww. programu, w tym wzór wniosku pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że od 1 lipca 2019 przyjmuje wnioski w wersji elektronicznej na: świadczenie wychowawcze (500+), zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, od 1 sierpnia 2019 również w wersji tradycyjnej (papierowej).

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki