Projekt pn.: „W stronę sukcesu”

14 kwietnia 2014

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta realizuje projekt pn.: „W stronę sukcesu” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: POKL.07.02.01-06-155/13-00, zawartej w Lublinie w dniu 7 marca 2014 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Okres realizacji projektu:

1 marzec 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i zawodowego poprzez aktywizację społeczną i zawodową 50 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia do końca czerwca 2015 r.

Do kogo projekt jest skierowany?
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych kryteriów.
a. Posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej (pozostającej w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych);
b. Miejsce zamieszkania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z następujących gmin województwa lubelskiego:
– w powiecie kraśnickim: Kraśnik, Kraśnik – miasto, Annopol, Wilkołaz, Dzierzkowice, Gościeradów,
– w powiecie janowskim: Janów Lubelski, Modliborzyce, Chrzanów,
– w powiecie opolskim: Opole Lubelskie, Józefów nad Wisłą, Chodel, Karczmiska, Łaziska, Wilków.
c. Bycie w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lat.

Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 50 osób, w tym:
a. 22 kobiety,
b. 28 mężczyzn,
c. min. 40% uczestników/uczestniczek projektu będą stanowić osoby w wieku 15-30 lat.
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy zapoznać się z Regulaminem projektu oraz wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Biurze projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych zawierających:
• Formularz zgłoszeniowy,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• podpisany Regulamin projektu.

W ramach projektu oferujemy kompleksową ścieżkę wsparcia dla każdego/każdej uczestnika/uczestniczki projektu:

1. DIAGNOZA POTRZEB I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
– 4 godz. dydaktyczne indywidualnych spotkań każdego uczestnika projektu z doradcą zawodowym,
– opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania.

2. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
– 12 godz. dydaktycznych / grupę spotkań grupowych uczestników projektu z psychologiem,
– 4 godz. dydaktyczne indywidualnego wsparcia psychologicznego dla każdego uczestnika projektu.

3. SZKOLENIA ZAWODOWE:
– PRACOWNIK BUDOWLANY Z PRACĄ NA WYSOKOŚCI (260 godz.) + Język angielski (60 godz.)
– RACHUNKOWOŚĆ W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (200 godz.) + MS Office (80 godz.)
– PRACOWNIK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY (200 godz.) + Język angielski (60 godz.)
– PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ (220 godz.) + MS Office (80 godz.)
W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz stypendium szkoleniowe.
Wszystkie szkolenia zawodowe kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kompetencje i kwalifikacje.
Szkolenia zawodowe realizowane będą w okresie od 01.04.2014 r. do 31.10.2014 r.

4. 6-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE:
Każdy Uczestnik projektu, który ukończy szkolenie zawodowe oraz przewidywany dla niego kurs, zostanie skierowany na zgodny z kierunkiem szkolenia 6-miesięczny staż zawodowy do Pracodawcy w pobliżu miejsca swojego zamieszkania.
W ramach staży zawodowych Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe.
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników podejmie zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum 3 miesięcy.
Staże zawodowe realizowane będą w okresie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Kontakt
Biuro Projektu „W stronę sukcesu”:
20-082 Lublin, ul. Zielona 3,
tel. (081) 460 59 82, 532 64 37
e-mail: sukces@albert.lublin.pl
http://albert.lublin.pl/bractwo-milosierdzia,sukces

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki