PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022

1 lutego 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu ogłasza nabór do  udziału w  resortowym  Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, dofinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 19 584,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie  czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie tym osobom czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Program będzie realizowany do 31.12.2022 r.

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej zobowiązane są do wypełnienia i dostarczenia:

  1. Karty zgłoszenia do programu;
  2. Kserokopii aktualnego  orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności;
  3. Klauzuli informacyjnej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
  2. osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowych   informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, tel. 15 8745819, e-mail: Batorz@ops.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki