kapital ludzkosci nss

Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa – Maj 2013

24 maja 2013

kapital ludzkosci nss

ue eurpejski fundusz spoleczny

 

 „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


MAJ 2013

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje,

że  na podstawie analizy posiadanej dokumentacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w drodze przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie „Program aktywnej Integracji Gminy Batorz  –  Twoja Szansa ” w  roku 2013 wyłoniono  6 osób (2 kobiety i 4 mężczyzn) zgodnie z zasadą równości szans i kryteriami dostępu. Większy udział mężczyzn w projekcie podyktowany jest faktem, iż mężczyźni znajdują się w gorszym położeniu na rynku pracy. Uczestnikami projektu zostało 7 osób bezrobotnych, zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  w tym jedna kontynuująca udział w projekcie, która  zostanie skierowana na staż zawodowy –  zgodnie z przebytą ścieżką wsparcia. Kontynuowanie udziału w projekcie podyktowane jest potrzebą wzmocnienia zdobytych kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia niezbędnego do wykonywania zawodu.

 Na podstawie diagnozy potrzeb z uczestnikami projektu zawarto kontrakty socjalne. Dwie osoby, w tym  1K i 1M,  będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zostały skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy  do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, w związku z powyższym zostały objęte przez OPS ubezpieczeniem zdrowotnym. Kontrakty socjalne zawierają instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, które  umożliwiają uczestnikom zmianę swojej sytuacji życiowej, poprzez rozwinięcie umiejętności społecznych i zawodowych oraz nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki