ue eurpejski fundusz spoleczny

Program aktywnej integracji Gminy Batorz 2011

22 czerwca 2011

ue eurpejski fundusz spoleczny„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja zamieszczona w styczniu 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu w roku 2011 po raz trzeci przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące  na terenie Gminy Batorz, będące  w wieku aktywności zawodowej (15-64) do udziału w projekcie. Celem głównym projektu jest promocja aktywnej integracji poprzez wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu lub telefonicznie.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Batorz Pierwszy 52
23-320 Batorz
tel. 015 87-45-819

CZERWIEC 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu realizując  projekt  „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” informuje, że w miesiącu marcu Komisja Rekrutacyjna wyłoniła beneficjentów ostatecznych projektu.  Spośród 6 osób (w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn)  zakwalifikowanych do  udziału w projekcie, 5 z nich stanowią osoby bezrobotne, a jedna  to osoba niepełnosprawna, nieaktywna zawodowo. Uczestnicy projektu, w ramach zawartych kontraktów socjalnych, objęci są pomocą  finansową oraz  wsparciem w  formie pracy socjalnej.
 Beneficjenci  od czerwca uczestniczą  w zajęciach reintegracji społeczno – zawodowej Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Wybór Klubu Integracji Społecznej,  prowadzonego przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”, został dokonany w drodze otwartego konkursu. Udział w zajęciach KIS umożliwi beneficjentom: wyjście ze swojej trudnej sytuacji  i włączenia się w życie społeczności lokalnej, zmianę postawy biernej na postawę aktywnego uczestnictwa oraz zdobycie umiejętności zawodowych dających szansę wejścia na lokalny rynek pracy.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki