Kapitał ludzkości

Program aktywnej integracji Gminy Batorz 2010

20 grudnia 2010

kapitał ludzkościINFORMACJA GRUDZIEŃ 2010

W okresie od 28.09.2010 do 01.10.2010 beneficjentki uczestniczyły w kursie „Podstawy obsługi komputera z internetem. Celem kursu było zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z zasobów sieci komputerowych. Kształcenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiadomości i umiejętności z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w programie nauczania. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestniczki otrzymały zaświadczenie – wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

W miesiącu październiku odbyły się warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej – „Powiatowy Urząd Pracy partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy” jak również szkolenie „Ekonomia Społeczna Twoją Szansą”.Uczestniczki projektu zdobyły wiedzę na temat zakładania spółdzielni socjalnej, samozatrudnienia jako szansy  na powrót do aktywności zawodowej.

8 listopada 2010r. odbyła się konferencja podsumowująca uczestnictwo w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej, realizowanych przez Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Reintegracja społeczna – to odbudowanie i podtrzymanie  umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej  i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania. Reintegracja zawodowa– to działania mające na celu odbudowanie  i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.mPodczas konferencji dokonana została w postaci  audiowizualnej  prezentacja aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, osiągnięcia Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „ Humanus”.mW konferencji uczestniczył m.in. Starosta Powiatu Janowskiego,Wójtowie Gmin Chrzanów,  Godziszów, Potok Wielki, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy,Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowali opiekunowie projektów systemowych poszczególnych gmin. W imieniu Wójta Gminy Batorz dyplomy beneficjentkom wręczył  Sekretarz Gminy Batorz.

 INFORMACJA CZERWIEC 2010

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT.”„PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI GMINY BATORZ – TWOJA SZANSA” WSPÓŁFINANSOWANEGO  ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ OPS BATORZ

Do Projektu zakwalifikowanych  zostało 7 osób spełniających wymogi zapisane we wniosku o dofinansowanie. Z każdą z uczestniczek projektu został zawarty kontrakt socjalny, realizowany przez pracownika socjalnego. Wsparcie finansowe jakim objęte są beneficjentki, stanowi jednocześnie wkład własny do projektu. W celu upowszechniania pracy socjalnej zatrudniony został pracownik socjalny, dzięki czemu wzrosła  efektywność usług osób korzystających ze wsparcia w OPS.
Od kwietnia beneficjentki biorące udział w projekcie uczestniczą w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej  w Klubie Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Zajęcia w KIS cieszą się dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem uczestniczek, co wpływa na nawiązywanie  nowych relacji społecznych jak również umiejętności  pracy w grupie.
Projekt zawiera szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb każdej z uczestniczek. Jednym z nich jest kurs prawa jazdy kat. B., na który zdecydowały się 4 beneficjentki. Kurs prawa  jazdy wpłynie na poprawę mobilności zawodowej i pozwoli (przy słabo rozwiniętej na tym terenie komunikacji autobusowej) na  poruszanie się po rynku pracy, wykraczającym poza dotychczasowe miejsce zamieszkania. Koordynator i pracownicy socjalni współpracują z kadrą szkoleniową i na bieżąco monitorują przebieg realizacji projektu.

 INFORMACJA STYCZEŃ 2010

„Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy społecznej w Batorzu realizuje projekt systemowy pt. „ Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu – 100 681,85zł
Kwota dofinansowania – 90110,25zł
Wkład własny – 10 571,60zł

Okres realizacji projektu:
01.01.2010 do 31.12.2010r.

Cel główny projektu:
Promocja aktywnej integracji społecznej poprzez wsparcie osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
wspieranie potencjału umożliwiającego osobom zagrożonym marginalizacji wyjście z sytuacji kryzysowej i włączenie się w życie społeczności lokalnej; wspieranie rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości w oparciu o posiadane zasoby; wspieranie zmiany postawy biernej- roszczeniowej na postawę aktywnego uczestnictwa;
nabycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na lokalny rynek pracy.

Projekt 'Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” skierowany jest do 5 bezrobotnych kobiet i 2 zatrudnionych (w rolnictwie), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Batorz, będących jednocześnie osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64).

Ośrodek Pomocy Społecznej
Batorz Pierwszy 52
23-320 Batorz
tel. 015 87-45-819

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki