kapital ludzkosci nss

Powiatowy Urząd Pracy – Ogłoszenie

18 lutego 2013

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż rusza kolejna edycja projektu pt. : „Z myślą o Was” realizowanego w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie, uwzględniające sytuację kobiet i mężczyzn na terenie powiatu.
Projekt przewiduję realizację następujących form wsparcia: szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych tj:
•    Podstawy przedsiębiorczości – po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    Wizaż i stylizacja paznokci,
•    Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
•    Nowoczesny handlowiec,
•    Kierowca kat. C+E.
staży, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażeń lub wyposażeń stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Wysokość dotacji w ramach jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 2013r. wynosi 20.000zł./os.  Wnioski o realizację w/w form dostępne są na stronie internetowej PUP w Janowie Lubelskim www. janow.pup.gov.pl
Wsparciem objęte zostaną osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności osoby młode w wieku 15-24 i bezrobotni w wieku 50-64 lata. Dla wszystkich uczestników projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania.
Uczestnikami projektu „Z myślą o Was” nie mogą być osoby, które korzystały już ze wsparcia w ramach tego projektu w okresie od 2008 do 2012 roku.
W związku z wymogiem osiągnięcia wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu nałożonym przez Instytucję Zarządzającą w ramach realizacji projektu „Z myślą o Was” informujemy, iż pracodawcy którzy zdecydują się na organizację stażu, zobowiązani będą po jego zakończeniu do zatrudniania tych osób w ramach umowy o pracę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim,
ul. Zamoyskiego 70.


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż realizacja projektu pn „Aktywny pośrednik pracy II” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przedłużona zostaje do dnia 15.06.2013r.


Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki