„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

10 marca 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu ogłasza nabór do udziału w  resortowym  Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, dofinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 22 603,20 zł.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Planuje się objęcie  Programem 3 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi. Program realizowany jest do 31.12.2023.

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane, skorzystaniem z usług asystenta  proszone o wypełnienie i dostarczenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu:

  • Karty zgłoszenia do Programu wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
  • Klauzuli informacyjnej.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1.   posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej[1]) pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  2.  posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2]).

Szczegółowych   informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, tel. 15 8745819, e-mail: Batorz@ops.pl

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.).

2) Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki