Ogólna klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli

15 maja 2020

 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu, Batorz Pierwszy 49A, 23-320 Batorz, tel. 15 874 51 41, mail: gzos.batorz@pro.onet.pl;

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:iod@rodokontakt.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowymi innych właściwych przepisach.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  2. zgoda osoby
  3. niezbędność wykonania umowy
  4. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby
  5. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
 4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina) i organowi nadzorczemu(Lubelski Kurator Oświaty)
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną
  2. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
  3. dla przetwarzania kiedy dane są niezbędne do wykonania umowy –przez okres trwania umowy oraz przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych
  4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów
  5. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania
 2. do usunięcia danych
  W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
 3. do wniesienia sprzeciwu
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne z uwagi na : m.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  Brak podania tych danych oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki