Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmiany urzędowego rodzaju miejscowości

29 listopada 2022

Wójt Gminy Batorz, działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 2 i 3, § 6 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 4 Uchwały Nr XXX/196/2022  Rady Gminy Batorz  z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Batorz (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2022 r. poz. 5351)  ogłasza konsultacje społeczne w sprawie:

zmiany urzędowego rodzaju miejscowości:

  • „Batorz Pierwszy” (część wsi Batorz) na „Batorz Pierwszy” (wieś);
  • „Batorz Drugi” (część wsi Batorz) na „Batorz Drugi” (wieś);
  • „Batorz-Kolonia” (część wsi Batorz) na „Batorz-Kolonia” (wieś)

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 08 grudnia 2022 r.  a zostaną zakończone w dniu 22 grudnia 2022 r.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) pisemnej poprzez wypełnienie, i złożenie imiennych kwestionariuszy ankiet konsultacyjnych  w Urzędzie Gminy Batorz, adres: Batorz Pierwszy nr 52A, 23-320 Batorz w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie go listownie, za pośrednictwem operatora pocztowego,

2) pisemnej elektronicznej (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularzy ankiet konsultacyjnych  dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Batorz oraz  na stronie BIP Urzędu Gminy Batorz na adres: sekretariat@batorz.gmina.pl

3) wypełnienie kwestionariusza ankiety konsultacyjnej  internetowej (on-line) dostępnej  na stronie Urzędu Gminy Batorz oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Batorz w zakładce: konsultacje społeczne.

 

Ankiety, które wpłyną do Urzędu Gminy Batorz po wyznaczonym wyżej terminie, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane po ich przeprowadzeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Batorz, na stronie BIP Urzędu Gminy Batorz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Batorz.

Zmiana rodzaju miejscowości jest niezbędnym krokiem zmierzającym do dostosowania zapisów  Rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. sprawie ewidencji, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 poz. 1368) oraz do uporządkowania nazw miejscowości na terenie Gminy Batorz.  Zgodnie z § 6 ust. 4 ww. rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.
W przypadku, gdy w dniu wejścia w życie ww.  rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów w nim określonych, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości (§ 12 ust. 3 ww. rozporządzenia)

Przenumerowanie budynków i obiektów z urzędu, może spowodować  koszty związane ze zmianą danych adresowych osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, firm oraz instytucji  działających na terenie miejscowości objętych zakresem konsultacji.

 

Zmiany obejmować mogą w szczególności:

1) zmianę danych meldunkowych,

2)wymianę dokumentów, w których uwidoczniony jest adres zamieszkania,

3)zmianę zapisów w wieczystych księgach i ewidencji gruntów i budynków,

4) wymianę tablic z numerami porządkowymi na nieruchomościach.

Koszty związane z powyższymi zmianami obciążyć mogą przede wszystkim mieszkańców danej miejscowości.

Proponowana zmiana rodzaju miejscowości, nie wpłynie na zmianę dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości, a także nie wywoła skutków finansowych po stronie gminy i mieszkańców.

Wobec powyższego mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowania i używania nazw miejscowości w gminie Batorz, po przeprowadzonych konsultacjach, zostanie przygotowany projekt Uchwały Rady Gminy Batorz w sprawie wniosku o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości:

  • „Batorz Pierwszy” (część wsi Batorz) na „Batorz Pierwszy” (wieś);
  • „Batorz Drugi” (część wsi Batorz) na „Batorz Drugi” (wieś);
  • „Batorz-Kolonia” (część wsi Batorz) na „Batorz-Kolonia” (wieś).

Zarządzenie wraz z załącznikiem (ankietą):

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki