Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu

12 kwietnia 2011

Ośrodek Pomocy SpołecznejNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536)

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BATORZU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE W 2011 ROKU ZADANIA:

„Reintegracja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych,  6 osób do Klubu Integracji Społecznej”.

Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, pozyskanych w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu  projektu systemowego o nazwie własnej „program aktywnej integracji gminy Batorz – Twoja szansa”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2011 wynoszą: (6 osób x 3500 zł)

Adresaci zadania

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które statutowo prowadzą Klub Integracji Społecznej ( zgodnie z art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym)

Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) – (art. 25 ustawy),
 2. Ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241),
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 01 stycznia 2011 r.: „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” ( punkt 5.2, lit. 1b),
 5. Wytyczne w zakresie współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z Klubami Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1
 6. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem,
 7. Dotacje zostaną przekazane podmiotom, których oferty będą kompletne pod względem formalnym oraz uzyskają najwyższą ilość punktów w toku oceny merytorycznej, a ich wartość nie przekroczy kwoty przeznaczonej w budżecie projektu systemowego na to zadanie,
 8. Ocena merytoryczna zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z kart oceny członków komisji konkursowej, maksymalna ocena oferty do uzyskania to 20 punktów, natomiast pozytywną ocenę merytoryczną stanowi punktacja, co najmniej 12  punktów,
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.
 2. Podstawą realizacji jest umowa określająca rodzaj, czas i miejsce realizacji zadania.
 3. Oferent, który zawrze umowę na realizację zadania zobowiązany jest wykonać zadanie rzetelnie i na zasadach zawartych w umowie i jej załącznikach.
 4. Zadania będą realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, o ile są wymagane do realizacji zadania.

Termin i miejsce składania ofert oraz ich otwarcia:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu,  pok. nr 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 – 16, tel. 15 87-45-819, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2011 r., godz. 10.00.
 2. W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu.
 3. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w siedzibie OPS w Batorzu,  w dniu 05 maja 2011 r., o godz. 12.00.
 4. Oferta powinna spełniać następujące warunki formalne:
  • powinna być złożona na wzorze oferty określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy   i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: pełna nazwa zadania zgodna z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa oraz nazwa podmiotu składającego ofertę.
  • do oferty powinny być dołączone:

  a) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,
  b) aktualny odpis statutu,
  c) sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
  d) oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,

 5. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.
 7. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu.
 8. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu. 
 9. Decyzja Kierownika jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej OPS w Batorzu oraz na tablicy ogłoszeń OPS, UG  w Batorzu.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert i zmiany wysokości dotacji z podaniem powodu swojej decyzji oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie będą odrzucane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert.

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

 1. Cel zadania wskazany w ofercie odpowiada na cele zawarte w ogłoszeniu o konkursie (1-3 pkt.).
 2. Szczegółowy opis zadania (w tym ocena jakości zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie) jakość merytoryczna zadania (1-5 pkt.).
 3. Harmonogram realizacji zadania (w tym ocena możliwości realizacji zadania) (1-3 pkt.).
 4. Zakładane rezultaty realizacji zadania (1-4 pkt.).
 5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze (w tym ocena realizacji zadań publicznych zleconych w latach poprzednich oraz sposób rozliczenia przekazanych środków) (1-5 pkt.)

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, pokój nr 6, lub telefonicznie 15 87-45-819.
Dokumenty do pobrania (ze strony BIP Urzędu w zakładce aktualności):

 1. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Wytyczne w zakresie współpracy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z Klubami Integracji Społecznej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.1
 3. Wzór oferty na realizację zadania publicznego.
 4. Wzór umowy na realizację zadania publicznego.
 5. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 6. Karta oceny formalnej oferty na realizację zadania publicznego.
 7. Karta oceny merytorycznej oferty na realizację zadania publicznego.

 

Batorz, dnia 12.04.2011                 Kierownik OPS w  Batorzu

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki