kapital ludzkosci_nss

Nauka z indywidualizacją

12 października 2012

kapital ludzkosci_nss

UE Europejski Fundusz Społeczny

 

  

 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu rozpoczął realizację projektu systemowego „Nauka z indywidualizacją”, który ma na celu zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych na terenie Gminy Batorz w roku szkolnym 2012/2013. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wsparciem zostało objętych 42 uczniów, w tym 20 dziewcząt i 22 chłopców, z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Batorz. Uczniowie zgodnie z rozpoznanymi potrzebami będą brali udział w: 

  • zajęciach dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 
  • zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 
  • zajęciach rozwijających zdolności matematyczne oraz matematyczno- przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Ponadto w ramach projektu szkoły zostały doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy, który służyć ma realizacji atrakcyjnych zajęć dodatkowych realizowanych w ramach indywidualizacji nauczania.

Uczestnictwo w projekcie oraz pomoce dydaktyczne jest bezpłatne i ma na celu wyeliminowanie lub złagodzenie dysfunkcji rozwojowych dzieci, jak i rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci uzdolnionych objętych projektem, co w dalszym kształceniu przełoży się do zmniejszenia barier w zdobywaniu sukcesów szkolnych.

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu
Batorz Pierwszy 52 A, 23-320 Batorz
Tel. 15 8745141, email: gzos.batorz@pro.onet.pl

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki