Nabór w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

6 lutego 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu ogłasza nabór do udziału w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, dofinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania wynosi 27 693,00 zł.

            Planuje się objęcie  Programem 2 osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie asystenta. Program realizowany jest do 31.12.2023.

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane, skorzystaniem z usług asystenta, proszone są o wypełnienie i dostarczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu:

 • Karty zgłoszenia do Programu wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
 • Klauzuli informacyjnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby  niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.
 2. Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Szczegółowych   informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, tel. 15 8745819, e-mail: Batorz@ops.pl

Dokumenty do pobrania:

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki