Klauzula informacyjna (woda)

24 maja 2021

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Batorz z siedzibą Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz, email: sekretariat@batorz.gmina.pl.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji umowy na dostawę wody zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 •  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 1. Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu na podstawie zawartych umów powierzenia.

 2. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  .

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków przez Urząd. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki