Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

17 lipca 2018

Na podstawie art. 13 ust. 1  i ust. 2  rozporządzenia  parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywuy 95/46/WE(dalej : RODO), informuję, że :

Administratorem danych:

Administratorem danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Batorzu, 23-320 Batorz  e-mail:gzos.batorz@pro.onet.pl , telefon 15 8745141

Inspektor ochrony danych:

Kontakt do  Inspektora  Ochrony  Danych: iod@rodokontakt.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 c RODO, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 967) wyłącznie  w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na  stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  będą członkowie komisji egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Batorz, Kuratorium Oświaty oraz właściwe związki zawodowe.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji postępowania                      egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego , a po tym czasie  przez okres – 50 lat

Prawo dostępu do danych osobowych:

Nauczyciel składający wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego posiada prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Nauczycielowi składającemu wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela  mianowanego przysługuje prawo  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niepodjęciem postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało informowaniem nauczyciela wyłącznie drogą  pocztową.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki