Karta Dużej Rodziny

15 maja 2018

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Od 01 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych.

W ramach programu Karty Dużej Rodziny zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 3,8 tysiąca firm i instytucji w ponad 16 tys. lokalizacji. Niedawno do partnerów KDR dołaczyła również spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, oferująca dofinansowanie zakupu kotła gazowego dla tysiąca posiadaczy KDR, którzy mogą otrzymać wsparcie do 3000 złotych.

 

Wnioski na dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od 2 maja 2018 roku (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9851,pgnig-partnerem-karty-duzej-rodziny.html ).

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Komu i na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Jakie są formy Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

 

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych  we wniosku.

 

Gdzie można złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny  wielodzietnej:

 • osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00
 • za pomocą poczty zwykłej – przesyłką pocztową,
 • elektronicznie – nie wychodząc z domu, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego
  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 ).

 

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

Podczas składania wniosku o KDR wymagane jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz numeru PESEL każdego z członków rodziny.

 

Informacje dodatkowe

 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku;

 

 • Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy, wymaga przyznania nowej Karty;

 

 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, duplikat Karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,40 zł (od 01.03.2018 roku);

 

 • Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;

 

 • Uzyskanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny;

 

 • Karta jest spersonalizowana, zawiera numer, imię i nazwisko wraz z numerem PESEL osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty;

 

 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną; Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu;

 

 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu;

 

 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą wiadomości SMS.

 

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek Karta Dużej Rodziny

Objaśnienia do wniosku Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole w szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej lub dotychczasowym Rodzinnym Domu Dziecka

ZKDR-04 – załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

ZKDR-04 – objaśnienia do wypełniania

mKDR

 

Podstawa prawna:

Ustawa_z_dnia_5_grudnia_2014_r._o_Karcie_Dużej_Rodziny

Rozporządzenie_MRPiPS_z_dnia_19.12.2017_zmieniające_rozporządzenie_w_sprawie_sposobu_unieważnienia_KDR_
wzorów_graficznych_oraz_szczegółowego_zakresu_informacji_jakie_mają_być_zawarte_we_wniosku

Rozporządzenie_MRPiPS_z_dnia_27_lipca_2017

Obwieszczenie MRPiPS

 

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki