INFORMACJA OPS BATORZ

4 lutego 2013

INFORMACJA

Zgodnie z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1548)  organ właściwy   jest zobowiązany w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. poinformować  osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wykonując powyższy obowiązek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Batorzu    działający z upoważnienia Wójta Gminy Batorz  jako organ właściwy  informuje,  że osoby uprawnione do  świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują  prawo  do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do  dnia 30 czerwca 2013 roku.
Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 powołanej na wstępie  ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje ustalające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają       z mocy prawa.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z dniem 30 czerwca 2013 roku z mocy  samego prawa i organ nie będzie wydawał decyzji w tym zakresie.
 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1548)    wprowadziła istotne   zmiany  w zakresie świadczeń rodzinnych modyfikację przepisów dotyczących  świadczenia  pielęgnacyjnego  oraz  dodanie  nowego świadczenia – specjalnego  zasiłku opiekuńczego .

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu  działający z upoważnienia Wójta Gminy Batorz   wykonując obowiązek wynikający z ustawy  informuje , że zgodnie z art. 16a ust. 1 wyżej wskazanej ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
1) osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a)  osoby wymagającej opieki,
b)  rodziców osoby wymagającej opieki,
c)  małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d)  osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
–          z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a)  osoby wymagającej opieki,
b)  małżonka osoby wymagającej opieki,
c)  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
–          z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1)   osoba sprawująca opiekę:
a)  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b)  podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, (  co oznacza  osoby  podlegające  ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu np. w ZUS, KRUS nie będą mogły uzyskać takiego prawa.)
c)  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d)  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)   osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3)   na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4)   członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5)   na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6)   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
    Z powyższego wynika , że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie  osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny  jeżeli osoby te rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Zmiana ustawy  wprowadziła ponadto  kryterium dochodowe tzn. specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego. Kryterium określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przeliczeniu na osobę wynosi  obecnie 623 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1)    matce albo ojcu,
2)    opiekunowi faktycznemu dziecka,
3)    osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4)    innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1a.  Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1)    rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)    nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)    nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1b.  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1)    nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2)    w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
2-2d.  (uchylone).
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie ( od 01 lipca 2013 620,00zł.)
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5.  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1)    osoba sprawująca opiekę:
a)    ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b)    ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2)    osoba wymagająca opieki:
a)    pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b)    została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3)    na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4)    członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5)    na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6)    na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
    W świetle powyższego możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na podstawie zmienionych przepisów przysługiwać będzie osobom, rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jej niepodejmowanie w celu  sprawowania opieki  nad osobą, której niepełnosprawność powstała odpowiednio do 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, to wyłącznie:
1)    rodzice,
2)    opiekun faktyczny dziecka (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie)
3)     osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną,
4)     inne osoby niż spokrewnione w stopniu pierwszym w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji w stopniu pierwszym tz. nie żyją lub legitymują się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub gdy rodzice zostali pozbawieniu praw rodzicielskich, a także gdy osoba wymagająca opieki jest umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej, a także  gdy  nie ma opiekuna faktycznego.

 Wobec powyższego – po  wygaśnięciu z mocy prawa,  decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych, osoby spełniające wskazane wyżej przesłanki  do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego są zobowiązane do  złożenia  wniosku wraz  wymaganą dokumentacją.
W razie wątpliwości, dalsze informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, gdzie również  można pobrać  formularz wniosku.

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki