DODATEK WĘGLOWY

25 sierpnia 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu  informuje,  że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do końca listopada 2022  w siedzibie Ośrodka, pokój nr 7

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną. Dokument złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres do doręczeń elektronicznych należy wyszukać poprzez wpisanie w ePUAP , w pozycji  „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” nazwy: Ośrodek Pomocy Społecznej  Batorz. Wnioski przesłane na zwykły adres email pozostawia się bez rozpatrzenia (art.63 § 1 KPA).

Świadczenie przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zużywające paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Wypłata dodatku węglowego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia prawidłowego wypełnionego wniosku

Każdy wniosek będzie weryfikowany w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub możliwa do odbioru w OPS. Nie odebranie w.w informacji nie wstrzyma wypłaty dodatku.

Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE

 MINISTERSTWA  KLIMATU I ŚRODOWISKA.

 

Dodatek węglowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 17:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 15:00

Przydatne linki