Czyste Powietrze

8 kwietnia 2024

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotację można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje nt. programu Czyste Powietrze dostępne są  na stronie internetowej programu: www.czystepowietrze.gov.pl  oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Lublinie: www.wfos.lublin.pl w zakładce czyste powietrze.


 

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Batorz

W Urzędzie Gminy Batorz działa Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Biuro mieści się w pokoju numer 20.

W ramach funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie oraz uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Wypełnianie wniosków odbywa się, po telefonicznym umówieniu terminu, z pomocą pracownika Urzędu Gminy, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnieniu wniosku. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: (15) 87-45-134 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.


 

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze

na terenie Gminy Batorz

stan na dzień 31.03.2024 roku

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 75.
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 60.
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 36.
 • Kwota wypłaconych dotacji: 1.396.666,98 zł.

 

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia.

Podstawowe dane niezbędne do wypełnienia wniosku:

 • numer PESEL,
 • numer kontaktowy,
 • adres e-mail (wraz z hasłem – podczas wizyty konieczne będzie zalogowanie się na swoją skrzynkę e-mail),
 • wartość rocznego dochodu, w tym niepodlegającego opodatkowaniu,
 • dane małżonka wnioskodawcy i nr PESEL,
 • dokładny adres budynku,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę / data zgłoszenia budowy,
 • powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego,
 • powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • liczba miesięcy w roku wykorzystania części budynku na cele prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nr rachunku bankowego wnioskodawcy,
 • w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – odpowiednie zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • w przypadku inwestycji już rozpoczętych – data poniesienia pierwszego kosztu (tj. data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Ponadto, dane niezbędne jeżeli wymianie podlega źródło ciepła:

 • rodzaj nowego ogrzewania,
 • informacja czy niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej (np. dotyczącej
  przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej),
 • w przypadku kotła na pellet – informacja o emisyjności planowanego do zakupu urządzenia,
 • informacja czy modernizacji podlega instalacja centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne) i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • informacja czy planowane jest zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • informacja czy planowany jest zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • jeżeli planowane jest ocieplenie ścian/dachu/stropu – wielkość ocieplanej powierzchni,
 • jeżeli planowana jest wymiana okien/drzwi – powierzchnia,
 • informacja czy planowane jest wykonanie audytu energetycznego.

Ponadto niezbędne będą oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia, a w przypadku ustawowej wspólności majątkowej – oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy.


 

Numery kontaktowe w sprawie programu:

– Infolinia programu „Czyste Powietrze”- 22 340 40 80.

– Biuro programu „Czyste Powietrze” w Lublinie – 81 561 21 61.

– Punkt konsultacyjno-informacyjny w Urzędzie Gminy w Batorzu – 15 87 45 134.