90-lecie Gminy Batorz

Obchody 90-lecia Gminy Batorz

13 sierpnia 2016

Gmina Batorz powstała na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1926 roku o utworzeniu gminy wiejskiej Batorz w powiecie janowskim w województwie lubelskim (Dziennik Ustaw Nr 17 poz. 96). Data obowiązywania 17 luty 1926 r.

W roku bieżącym obchodzimy 90 rocznicę powstania naszej gminy. Aby uczcić to ważne wydarzenie władze gminy oraz samorząd gminny postanowili nadać gminie insygnia, tj. sztandar, herb, flagę oraz pieczęcie.

W tym celu został opracowany przez heraldyka projekt graficzny insygni naszej gminy przedstawiony i poddany ocenie władzom gminy, radnym, sołtysom oraz przedstawicielom mieszkańców gminy. W dniu 31 marca b.r. na sesji Rady Gminy Batorz został powołany komitet Organizacyjny obchodów 90-lecia Gminy Batorz, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy, Jednostek Oświatowych oraz Jednostek Organizacyjnych. Po zaakceptowaniu projektów graficznych wniosek o nadanie insygnii został skierowany do Komisji Heraldycznej w Warszawie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja odrzuciła projekt i zasugerowała niewielkie zmiany. Po dokonaniu korekty na drugim posiedzeniu w dniu 17 czerwca b.r. przedłożone projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. Uchwała Nr 62-2039/O/2016 Komisji Heraldycznej, zawierająca merytoryczną ocenę projektów w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną została przekazana Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W dniu 21 czerwca b.r. Minister Spraw Wewnętrznych zatwierdził Uchwałę Komisji Heraldycznej w sprawie projektów herbu, flag, banneru, sztandaru i pieczęci gminy Batorz.

HERB GMINY BATORZ

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote, na nich takaż trzecia na opak w słup, a pod nimi szable skrzyżowane o rękojeściach złotych i głowniach srebrnych.

UZASADNIENIE
Godło herbu Jelita nawiązuje do faktu, że obszar dzisiejszej gminy Batorz znajduje się na terytorium dawnej Ordynacji Zamojskiej.
Dobra kraśnickie z Batorzem (i większością obszaru dzisiejszej gminy) kanclerz Jan
Zamoyski zakupił i włączył do swojej ordynacji w 1604 r. Źródła wcześniejsze wymieniają kilku właścicieli poszczególnych miejscowości, nie mniej żaden z nich nie władał większą częścią obszaru Gminy przez znaczący okres, a także żaden nie odcisnął na historii i gospodarce tych ziem takiego piętna jak Zamoyscy, którzy dobra te utracili dopiero w 1944 r.
Miejscowość gminna Batorz wzmiankowana była po raz pierwszy w 1377 r. jako własność Dymitra z Goraja.

Szable nawiązują do Bitwy pod Batorzem (Bitwa na Sowiej Górze; 6 września 1863), zaliczanej w poczet 10 najważniejszych spośród ponad 200 stoczonych na Lubelszczyźnie starć oddziałów powstańczych z wojskami carskimi podczas powstania styczniowego.
Opracowania historyczne poświęcone powstaniu styczniowemu wspominają o 224 bitwach i potyczkach, jakie miały zostać stoczone na Lubelszczyźnie. Bitwa na Sowiej Górze pod Batorzem wymieniana jest jako jedno z poważniejszych starć stoczonych koło Żyrzyna, Fajsławic, Chruśliny, Krasnobrodu, Kobylanki i Panasówki.
Na Sowiej Górze, jak nazywa się miejscowe wzniesienie, 6 września 1863 r. starły się ze sobą odział powstańczy pułkownika Marcina Borelowskiego “Lelewela” w sile ok. 700 ludzi (w tym nieznana liczba ochotników węgierskich; szacunki mówią o 20-30 ludziach) z przeważającymi siłami kozackimi.
Wycofujący się w kierunku Goraja oddział „Lelewela” Borelowskiego po trzech dniach forsownego marszu rano zatrzymał się we wsi Otrocz, gdzie został zaatakowany przez kozaków. Powstańcy wycofali się w stronę Batorza, gdzie powtórnie zostali zaatakowani przez Rosjan, tym razem od frontu i z flanki.
Oddział „Lelewela” został rozbity, zginęło ok. 30 powstańców (wśród nich sam Marcin Borelowski i jego szef sztabu – major huzarów węgierskich Oliver hr. Wallisch), a 47 zostało rannych; poległych pochowano na cmentarzu w Batorzu.

Flaga Gminy Batorz
Flagę Gminy Batorz stanowi prostokątny poziomy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 5:8 z pionowym układem pasów:
Biały – 1/5; Czerwony – 3/5; Złoty (żółty) – 1/5 z centralnie umieszczonym godłem herbu Gminy, gdzie wysokość godła stanowi 3/4 wys. flagi.

Flaga stolikowa Gminy Batorz
Flagę stolikową Gminy Batorz stanowi prostokątny pionowy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:2 z pionowym układem pasów, od góry: Biały – 1/5; Czerwony – 3/5; Złoty (żółty) – 1/5 z centralnie umieszczonym godłem herbu Gminy, gdzie szerokość godła stanowi 3/4 szer. flagi.

Banner Gminy Batorz
Banner Gminy Batorz stanowi prostokątny pionowy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:4 z pionowym układem pasów, od góry: Biały – 1/5; Czerwony – 3/5; Złoty (żółty) – 1/5 z centralnie umieszczonym godłem herbu Gminy, gdzie szerokość godła stanowi 3/4 szer. flagi.

Sztandar Gminy Batorz
Sztandar Gminy Batorz ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili a wieńczonego głowicą w formie czworograniastego złotego grotu kopii (włóczni). Płaty tkaniny z trzech boków nieprzylegających do drzewca obszyte są frędzlą złotą o długości 5 cm.
Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) przedstawia Orła Białego w czerwonym polu (godło herbu państwowego), gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata.
Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) – w polu czerwonym centralnie umieszczone godło herbu Gminy, którego wysokość stanowi 3/5 wys. płata. Poniżej godła złotą majuskułą napis GMINA BATORZ (napis o wymiarach 11 x 84 cm; litery obwiedzione czarną nicią jako linią konturową).
Na lewo i prawo od godła oraz nad nim kolejno daty srebrnymi cyframi:
1377 – pierwsza wzmianka o Batorzu – miejscowość z najstarszą metryką; (strona prawa heraldyczna)
1863 – powstanie styczniowe (u góry)
1926 – rok utworzenia Gminy Batorz (strona heraldyczna lewa)
Każda data o wymiarach 9,9 x 31,6 cm, gdzie srebrne cyfry obwiedzione czarną nicią jako linią konturową.
Szarfa sztandaru złoto czerwona 1:1 przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.

Pieczęcie Gminy Batorz
– gminna, wójtowska i radziecka*
Pieczęcie Gminy Batorz mają kształt okrągły i średnicę 36 mm.
W otoku majuskulny napis, odpowiednio:

GMINA BATORZ, WÓJT GMINY BATORZ, RADA GMINY BATORZ
gdzie nazwa organu jest oddzielona z dwóch stron od nazwy miejscowości gminnej ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło herbu Gminy.

*Według Słownika języka polskiego (PWN): ‘radziecki’ / ‘radziecka’ / ‘radzieckie’ – odnoszący się do radnego, rajcy, rady, zwłaszcza rady miasta lub gminy.

PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI

 1. Godz. 13.30 Zbiórka uczestników na kompleksie sportowym.
 2. Godz. 13.45 Przemarsz do Kościoła Parafialnego w Batorzu.
 3. Godz. 14.00 Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców Gminy Batorz wraz z poświęceniem sztandaru.
 4. 15.30 Oficjalne otwarcie uroczystości.
  – Powitanie gości;
  – Przemówienia okolicznościowe;
  – Ceremonia przekazania sztandaru i insygnia;
  – Wręczenie pamiątkowych podziękowań.
 5. Godz. 17.00 Występy zespołów artystycznych.

Zgodnie z porządkiem uczestnicy uroczystości zebrali się na kompleksie sportowym w Batorzu. Po uformowaniu szyku przez dowódcę uroczystości Romana Zarzecznego wszyscy udali się do Kościoła Parafialnego na uroczystą Mszę Świętą, którą odprawił Ks. Proboszcz Władysław Szyszka oraz Proboszcz Parafii Błażek Ks. Robert Kusiak. Oprawę muzyczną w Kościele zapewniła Orkiestra Dęta z Batorza pod batutą Mariusza Fili. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Batorz Henryk Michałek. Przedstawił rys historyczny gminy oraz wymienił nazwiska osób szczególnie zasłużonych w procesie jej tworzenia i działania. Następnie przywitał zaproszonych gości, wśród których byli:

 1. Poseł Gabriela Masłowska,
 2. Przedstawiciel kancelarii posła Jerzego Bieleckiego, 
 3. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Henryk Dudziak,
 4. Starosta powiatu janowskiego Grzegorz Pyrzyna, 
 5. Wicestarosta Antoni Kulpa,
 6. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, 
 7. Księża z gminy Batorz, 
 8. Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu janowskiego,
 9. Reprezentanci gmin sąsiednich,
 10. Przewodniczący i Radni gminy Batorz, 
 11. Pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, emeryci, 
 12. Sołtysi oraz mieszkańcy gminy. 

W dalszej części nastąpiło wbicie pamiątkowych gwoździ przez przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a następnie ceremonia przekazania sztandaru. Sztandar na ręce Wójta przekazał Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Dziewa, Wójt zaś po oddaniu honoru wręczył go pocztowi sztandarowemu w składzie: Henryk Michałek, Halina Pizoń i Katarzyna Kot. Po przyjęciu sztandaru dokonano jego prezentacji, później zaś zostały przekazane kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych herby oraz flagi stolikowe. W ramach podziękowania za wkład w rozwój Gminy Batorz Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli pamiątkowe dyplomy przedstawicielom oświaty, kultury i samorządu gminnego. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się występy zespołów artystycznych:
1. Dzieci i młodzież ze szkół gminnych oraz z GOK w Batorzu,
2. Pani Florentyna Wereska z Woli Studzieńskiej Kol.
3. Kapela GOK w Batorzu
4. Zespół „Promesa Band”
5. Kabaret „Bajeczka”
6. Zespół „Łzy”
7. Zespół „SK-1”

Obchody 90-lecia powstania gminy odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców naszej gminy i zostały pozytywnie ocenione. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.


Film:


Galeria:

{phocagallery view=category|categoryid=182|
imageid=0|limitstart=0|limitcount=430|
fontcolor=#B88A00|bgcolor=#EFF2EC|bgcolorhover=#78C73F|imagebgcolor=#FFD24D|
bordercolor=transparent|bordercolorhover=transparent|
detail=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=left}

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Urząd Gminy Batorz

Adres Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
Fax +48 15 874-51-32
E-mail sekretariat@batorz.gmina.pl
Telefon GMINA: +48 15 874-51-34 WÓJT GMINY: +48 015 874-51-38 ZASTĘPCA WÓJTA: +48 015 874-58-22
Wpłaty Konto główne (podatki, woda, opłata skarbowa) 24 8717 1110 2008 8000 3838 0002 Konto na odpady 44 8717 1110 2008 8000 3838 0030

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki