Sobota, 25 Listopada 2017

Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”.

PolicjaKomenda Główna Policji włączyła się w międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”, która prowadzona będzie w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015 r. Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację kobiet krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących kobiety.

W ramach kampanii w Komendzie Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim policjanci udzielać będą pomocy i porad w ramach pełnionych dyżurów operacyjnych w godz. 6.00 – 14.00 i 14.00 – 22.00.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo-ops20150611

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczeła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020...

Bezpłatne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin

CPI„Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.

Czytaj więcej: Bezpłatne wsparcie dla osób pokrzywdzonych...

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Ministerstwo Sprawiedliwości

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej: Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

pokrzywdzeniMinisterstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23  – 28 lutego 2015 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
    W ramach ww. inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szczegółowa lista podmiotów z Województwa Lubelskiego, które wezmą udział w akcji dostępna poniżej:

Lista podmiotów biorących udział w akcji

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - grudzień 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

GRUDZIEŃ 2014

      Zakończyła się realizacja projektu systemowego,, Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Była to VI edycja projektu, w której wzięło udział 6 uczestników. W dniu 16 grudnia 2014 roku w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia w Klubie Integracji Społecznej zorganizowane przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy ,,Humanus.” W spotkaniu wzięli udział  kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej terenu gmin: Chrzanów, Godziszów, Potok Wielki i Batorz oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, liderzy Ekonomii Społecznej powiatu janowskiego, a także wszyscy uczestnicy projektów systemowych z ww. Ośrodków. W trakcie spotkania zostały wręczone dyplomy ukończenia Klubu Integracji Społecznej, nadające tytuł absolwenta KIS. W ramach zawartych kontraktów socjalnych każdy uczestnik ukończył szkolenie zawodowe dobrane według indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, zgodnie z zasadą równości szans. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu odbyło się uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom - 2K i 4M zaświadczeń ukończenia zaplanowanej ścieżki wsparcia w ramach kontraktu socjalnego oraz odbiór materiałów promocyjnych. Dzięki uczestnictwu w  projekcie uczestnicy  pozyskali  wiarę we własne siły, zwłaszcza do podejmowania działań zmierzających do poprawienia własnej sytuacji materialnej i zawodowej. Pracownicy OPS w Batorzu pragną serdecznie podziękować za udział w projekcie. Wierzymy, że uczestnictwo w tym przedsięwzięciu przyczyniło się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale zapoczątkowało proces zmian mających wpływ na dalsze życie. Zakładany cel główny  projektu, czyli zaktywizowanie społeczno-zawodowe 6 osób z Gminy Batorz do końca 2014 roku z terenów wiejskich został osiągnięty.

 

galeria zdjęć

Obraz 008 Obraz 010

Obraz 016Obraz 018Obraz 019Obraz 020

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - wrzesień 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spoleczny „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

WRZESIEŃ 2014

        Zmierzając ku zmniejszeniu zagrożenia marginalizacją i wykluczeniem społecznym uczestnicy projektu (2K i 4M), kontynuują udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej  w Janowie Lubelskim. Podczas zajęć warsztatowych ,,Powiatowy Urząd Pracy partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy” uczestnicy zapoznali się z różnymi formami pomocy ze strony PUP - pośrednictwo pracy, staże, poradnictwo zawodowe a także zatrudnienie subsydiowane, szkolenia i przekwalifikowanie  oraz jednorazowa zapomoga na podjęcie działalności gospodarczej (w tym tworzenie spółdzielni socjalnych).

Czytaj więcej: Program aktywnej integracji Gminy Batorz -...

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - wrzesień 2014 zapytanie ofertowe

 

kapital ludzkosci nss  ue eurpejski fundusz spoleczny

  „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu kieruje prośbę o przesłanie oferty cenowej dotyczącej przedmiotu zamówienia tj. asystenta rodziny dla uczestnika projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu „Program aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Poniżej zamieszczany pełny tekst zapytania, wzór oferty oraz Oświadczenie

oswiadczenie

formularz ofertowy

oferta

 

Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa - czerwiec 2014

kapital ludzkosci nss     ue eurpejski fundusz spolecznyProgram aktywnej integracji Gminy Batorz – Twoja szansa”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZERWIEC 2014

         Pracownik socjalny, na podstawie diagnozy potrzeb, opracował plan działania dla uczestników (z poszanowaniem równości szans) projektu systemowego ,,Program aktywnej integracji Gminy Batorz - Twoja szansa” oraz zawarł  kontrakty socjalne z wszystkimi uczestnikami (2K i 4M), w oparciu  o które będzie prowadzona praca socjalna. Zgodnie z planem uczestnicy rozpoczęli udział w Klubie Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Osoby te, podczas zajęć warsztatów integracyjnych i akademii motywacji, uczestniczyły w ćwiczeniach budujących empatię a także wpływających na wzajemne poznanie się i integrację. Nabyły również wiedzę i umiejętności nieodzowne zarówno w relacjach rodzinnych, jak i społecznych. Zajęcia warsztatowe doskonaliły umiejętności interpersonalne, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pobudziły do  zwiększenia wewnętrznej motywacji  i działania, gotowości do zmian oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Wydano decyzje administracyjne przyznające pomoc finansową dla kobiet i mężczyzn w formie zasiłków okresowych, stanowiących wkład własny do projektu. W najbliższym okresie przewidziany jest udział uczestników w szkoleniach zawodowych, dobranych do indywidualnych potrzeb  zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wszystkie działania podejmowane są w ramach i zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

 

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Obraz 396 Obraz 401

 

 

Karta Dużej Rodziny

ikony-podstrony karta-duzej-rodziny 0
Urząd Gminy w Batorzu informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 roku można składać wnioski o przyznanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Dodatkowe informacje, przysługujące zniżki można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża Rodzina” www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu w pokoju nr 6 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8745834.
Poniżej zamieszczamy do pobrania wzór wniosku oraz wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku:

Wniosek o wydanie karty

Wykaz dokumentów

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?